Skattebefrielse för Etanolinköp

Både inköp och försäljning av etanol är omgärdat med regler för vad och vilka som får köpa och sälja.

Tidigare har Läkemedelsverket agerat tillsynsmyndighet och ansvarat för utfärdandet av tillstånd för handel med Etanol. I samband med att den nya alkohollagen inträdde är från och med 1 januari 2011, Statens folkhälsoinstitut ny tillsynsmyndighet över de företag som handlar med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Tillståndskrav

Tillståndskravet för handel med teknisk sprit har tagits bort och rätten till handel med teknisk sprit kopplas nu helt till de skatterättsliga regler som finns, enligt lagen om alkoholskatt. Handel med fullständigt denaturerad teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat är fri.

Denatureringar

Med fullständigt denaturerad teknisk sprit avses sprit som denaturerats i enlighet med vad som anges i Kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse.

Sverige använder 2 liter metyletylketon och 3 liter metylisobutylketon per hektoliter ren etanol. I en bilaga till förordningen finns en förteckning över godkända fullständiga denatureringar i medlemsstaterna inom Europeiska unionen.

Som tillsynsmyndighet har Statens Folkhälsoinstitut till uppgift att kontrollera hur mycket, till vem och vad som säljs till marknadens aktörer.

Skattebefrielse

Solveco sammanställer kontinuerligt rapporter som uppfyller tillsynsmyndighetens krav. För att få handla etanol av Solveco krävs att köparen innehar ett tillstånd om skattebefrielse från Skatteverket. Ansökningar om tillstånd görs på särskild blankett. Det är mycket viktigt för tillståndsgivningen att blanketten fylls i på rätt sätt.

Frågor?

Kontakta gärna Skattemyndigheten och Statens Folkhälsoinstitut om du har frågor!

Statens Folkhälsoinstitut: 063-19 96 00                   

Skatteverket, Alkohol-och tobaksskatt, Ludvika 010-578 71 99

 

Länk för ansökan om skattebefriad förbrukare (till Skatteverkets sajt).

Carola Jansson

Kontakta Solveco

Har du en fråga? Vi hjälper dig gärna.

Carola Jansson